Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Michaëla Wierdsma (horende bij handelsnaam I Love Life,). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met Michaëla Wierdsma ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van Michaela Wierdsma wordt te allen tijde uitgesloten ©2023

Offertes, overeenkomsten en annuleren
1.1 Offertes van Michaëla Wierdsma, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend 30 dagen geldig. Aanvaarding van een offerte geschiedt volledig en zonder enige afwijking. Bij een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.
1.2 Een offerte wordt door Michaëla Wierdsma veelal mondeling in een persoonlijk gesprek kenbaar gemaakt. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken, dit heeft als opdrachtbevestiging te gelden en wordt geacht de afspraken tussen partijen volledig weer te geven.
1.3 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de opdrachtgever de overeenkomst niet meer annuleren. Opdrachtgever is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Michaëla Wierdsma te voldoen.
1.4 Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.

Prijzen, wijzigingen en betalingen
2.1 Alle prijzen zijn zonder BTW en eventuele andere heffingen. Michaëla Wierdsma factureert indien mogelijk elektronisch en opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord. De administratie van Michaëla Wierdsma is in alle gevallen leidend.
2.2 Een opgegeven prijs geldt alleen in combinatie zoals samengesteld door Michaëla Wierdsma. De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of losse afname. Michaëla Wierdsma is gerechtigd, ook reeds overeengekomen prijzen te verhogen, bv. als zij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.
2.3 Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken, wordt tussen partijen een nieuwe (deel)overeenkomst gesloten.
2.4 Michaëla Wierdsma voorziet opdrachtgever tegelijk met de in artikel 1.2 genoemde opdrachtbevestiging van de factuur. Opdrachtgever betaald de factuur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door Michaëla Wierdsma. Zonder betaling, wordt niet tot uitvoering overgegaan en Michaëla Wierdsma kan daartoe ook niet gehouden worden.
2.5 Michaëla Wierdsma is voorts gerechtigd, bijvoorbeeld bij langlopende trajecten of abonnementen, deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Zij stuurt daartoe deelfacturen.
2.6 Opdrachtgever betaald alle facturen binnen 7 dagen, of zoveel eerder als noodzakelijk is voorafgaand aan de start van werkzaamheden door Michaëla Wierdsma. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen kenbaar gemaakt te zijn, daarna wordt opdrachtgever geacht daarmee volledig akkoord te zijn.
2.7 Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting.

Uitvoering overeenkomst
3.1 Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst overleggen Michaëla Wierdsma en opdrachtgever veelvuldig. Opdrachtgever zal duidelijk zijn wensen kenbaar maken.
3.2 Michaëla Wierdsma is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen drie dagen kenbaar gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever zich volledig akkoord verklaart me de door Michaëla Wierdsma uitgevoerde werkzaamheden.
3.3 Michaëla Wierdsma is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vinden ook toepassing voor ingeschakelde derden.
3.4 Michaëla Wierdsma is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart Michaëla Wierdsma in dit kader volledig.
3.5 Opdrachtgever voorziet Michaëla Wierdsma van alle gegevens, bescheiden, documenten informatie en contacten die noodzakelijk of dienstbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is voorts gehouden Michaëla Wierdsma onverwijld te informeren inzake wijzigingen, situaties en/of omstandigheden, ongeacht of e.e.a. van groot of ogenschijnlijk gering belang moet worden geacht, die de uitvoering van de opdracht kunnen beïnvloeden. Bij gebreke of onjuistheid van een van voormelde zaken, draagt opdrachtgever het volledige risico en hij vrijwaart Michaëla Wierdsma.
3.6 Opdrachtgever vrijwaart Michaëla Wierdsma van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan Michaëla Wierdsma te beschikking gesteld materiaal, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
3.7 Opdrachtgever is gehouden zich ten volle in te zetten tijdens het traject met Michaëla Wierdsma, bij gebreke daarvan is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
3.8 Een termijn voor uitvoering is nimmer fataal van aard, deze is indicatief.

Intellectuele eigendommen
4.1 Alle door Michaëla Wierdsma geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van alle diensten, (computer)programma’s modellen, foto’s, films, tekeningen en alle andersoortige werken die vatbaar zijn voor een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, van welke aard dan ook, geldt dat dit intellectuele eigendomsrecht te allen tijde bij Michaëla Wierdsma rust. Dit wordt nooit of geheel of deels aan opdrachtgever overgedragen.
4.2 De opdrachtgever die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is een direct opeisbare boete aan Michaëla Wierdsma verschuldigd van minimaal 100% van het overeengekomen bedrag.
4.3 Al het vorenstaande geldt onverminderd het recht van Michaëla Wierdsma om de volledige schade van opdrachtgever te vorderen.

Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever vrijwaart Michaëla Wierdsma van alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou Michaëla Wierdsma evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.
5. Michaëla Wierdsma is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolg schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die derden hebben geleden.
5.3 Elke vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van Michaëla Wierdsma verjaart na zes maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.
5.4 Michaëla Wierdsma zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
5.5 Michaëla Wierdsma is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de opdrachtgever aan Michaëla Wierdsma zijn verstrekt.
5.6 Michaëla Wierdsma zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Michaëla Wierdsma aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Michaëla Wierdsma, haar werkwijze en dergelijke.

Toestemming
6.1 Het is Michaëla Wierdsma toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Einde overeenkomst
7.1 Michaëla Wierdsma is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct te beëindigen:
a. als opdrachtgever, of een van de deelnemende (personeel)leden, niet over de juiste mentale vermogens beschikt, psychische problemen heeft, problemen heeft met alcohol en/of drugsgebruik, niet coach baar blijkt en/of zich niet committeert aan de uitvoering van gezamenlijke voortgangsafspraken. Michaëla Wierdsma bepaalt of sprake is van een van de voorgaande kwesties;
b. als de onderlinge relatie grondig is verstoord. Michaëla Wierdsma bepaalt of daar sprake van is;
c. faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;
d. surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;
e. overlijden van opdrachtgever;
f. ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;
g. als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.
7.2 Na beëindiging door Michaëla Wierdsma is zij niet (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim. Michaëla Wierdsma is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.

Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Partijen wijzen de (kanton)rechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, aan als bevoegd rechter.

Scroll naar boven