Algemene voorwaarden van Stok achter de deur Coach (horende bij handelsnaam I Love Life, KvK-nummer 37143770). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met Stok achter de deur Coach, ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van Stok achter de deur Coach wordt te allen tijde uitgesloten ©2018

Offertes, overeenkomsten en annuleren
1.1 Offertes van Stok achter de deur Coach, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend 30 dagen geldig. Aanvaarding van een offerte geschiedt volledig en zonder enige afwijking. Bij een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.
1.2 Een offerte wordt door Stok achter de deur Coach veelal mondeling in een persoonlijk gesprek kenbaar gemaakt. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken, dit heeft als opdrachtbevestiging te gelden en wordt geacht de afspraken tussen partijen volledig weer te geven.
1.3 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de opdrachtgever de overeenkomst niet meer annuleren. Opdrachtgever is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Stok achter de deur Coach te voldoen.
1.4 Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.

Prijzen, wijzigingen en betalingen
2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. Stok achter de deur Coach factureert indien mogelijk elektronisch en opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord. De administratie van Stok achter de deur Coach is in alle gevallen leidend.
2.2 Een opgegeven prijs geldt alleen in combinatie zoals samengesteld door Stok achter de deur Coach. De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of losse afname. Stok achter de deur Coach is gerechtigd, ook reeds overeengekomen prijzen te verhogen, bv. als zij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.
2.3 Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken, wordt tussen partijen een nieuwe (deel)overeenkomst gesloten.
2.4 Stok achter de deur Coach voorziet opdrachtgever tegelijk met de in artikel 1.2 genoemde opdrachtbevestiging van de factuur. Opdrachtgever betaald de factuur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door Stok achter de deur Coach. Zonder betaling, wordt niet tot uitvoering overgegaan en Stok achter de deur Coach kan daartoe ook niet gehouden worden.
2.5 Stok achter de deur Coach is voorts gerechtigd, bijvoorbeeld bij langlopende trajecten of abonnementen, deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Zij stuurt daartoe deelfacturen.
2.6 Opdrachtgever betaald alle facturen binnen 7 dagen, of zoveel eerder als noodzakelijk is voorafgaand aan de start van werkzaamheden door Stok achter de deur Coach. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen kenbaar gemaakt te zijn, daarna wordt opdrachtgever geacht daarmee volledig akkoord te zijn.
2.7 Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting.

Uitvoering overeenkomst
3.1 Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst overleggen Stok achter de deur Coach en opdrachtgever veelvuldig. Opdrachtgever zal duidelijk zijn wensen kenbaar maken.
3.2 Stok achter de deur Coach is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen drie dagen kenbaar gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever zich volledig akkoord verklaart me de door Stok achter de deur Coach uitgevoerde werkzaamheden.
3.3 Stok achter de deur Coach is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vinden ook toepassing voor ingeschakelde derden.
3.4 Stok achter de deur Coach is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart Stok achter de deur Coach in dit kader volledig.
3.5 Opdrachtgever voorziet Stok achter de deur Coach van alle gegevens, bescheiden, documenten informatie en contacten die noodzakelijk of dienstbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is voorts gehouden Stok achter de deur Coach onverwijld te informeren inzake wijzigingen, situaties en/of omstandigheden, ongeacht of e.e.a. van groot of ogenschijnlijk gering belang moet worden geacht, die de uitvoering van de opdracht kunnen beïnvloeden. Bij gebreke of onjuistheid van een van voormelde zaken, draagt opdrachtgever het volledige risico en hij vrijwaart Stok achter de deur Coach.
3.6 Opdrachtgever vrijwaart Stok achter de deur Coach van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan Stok achter de deur Coach te beschikking gesteld materiaal, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
3.7 Opdrachtgever is gehouden zich ten volle in te zetten tijdens het traject met Stok achter de deur Coach, bij gebreke daarvan is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.
3.8 Een termijn voor uitvoering is nimmer fataal van aard, deze is indicatief.

Intellectuele eigendommen
4.1 Alle door Stok achter de deur Coach geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van alle diensten, (computer)programma’s modellen, foto’s, films, tekeningen en alle andersoortige werken die vatbaar zijn voor een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, van welke aard dan ook, geldt dat dit intellectuele eigendomsrecht te allen tijde bij Stok achter de deur Coach rust. Dit wordt nooit of geheel of deels aan opdrachtgever overgedragen.
4.2 De opdrachtgever die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is een direct opeisbare boete aan Stok achter de deur Coach verschuldigd van minimaal 100% van het overeengekomen bedrag.
4.3 Al het vorenstaande geldt onverminderd het recht van Stok achter de deur Coach om de volledige schade van opdrachtgever te vorderen.

Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever vrijwaart Stok achter de deur Coach van alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou Stok achter de deur Coach evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.
5. Stok achter de deur Coach is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolg schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die derden hebben geleden.
5.3 Elke vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van Stok achter de deur Coach verjaart na zes maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.
5.4 Stok achter de deur Coach zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
5.5 Stok achter de deur Coach is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de opdrachtgever aan Stok achter de deur Coach zijn verstrekt.
5.6 Stok achter de deur Coach zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Stok achter de deur Coach aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Stok achter de deur Coach, haar werkwijze en dergelijke.

Toestemming
6.1 Het is Stok achter de deur Coach toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Einde overeenkomst
7.1 Stok achter de deur Coach is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct te beëindigen:
a. als opdrachtgever, of een van de deelnemende (personeel)leden, niet over de juiste mentale vermogens beschikt, psychische problemen heeft, problemen heeft met alcohol en/of drugsgebruik, niet coach baar blijkt en/of zich niet committeert aan de uitvoering van gezamenlijke voortgangsafspraken. Stok achter de deur Coach bepaalt of sprake is van een van de voorgaande kwesties;
b. als de onderlinge relatie grondig is verstoord. Stok achter de deur Coach bepaalt of daar sprake van is;
c. faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;
d. surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;
e. overlijden van opdrachtgever;
f. ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;
g. als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.
7.2 Na beëindiging door Stok achter de deur Coach is zij niet (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim. Stok achter de deur Coach is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.

Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Partijen wijzen de (kanton)rechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, aan als bevoegd rechter.

Share This